Founding Members

Michael Sotos

Stavrou Lambros

Balomenou Vicky

Philippou Gabriella

Christou Constantina

Demetriou-Ipsmiller Photini

Dr Evdokas Takis

Cameron Roderick

Michaelidi Rania

Cameron Anna

Galati Anna

Kesta Maria

Psilla Tonia

Whittle Sonia Janina

Yiasemidi Angeliki

Christodoulou Theofilou Anthia

Demetriadou Ivi

Georgiou Avgi

Dr Georgiou Maria

Hadjiharalambous Maria

Poyiadji-Hamboulla Anna

Lazarou Myria

Michaelidis Anita

Power Josephine Anne

Praxitelous Elsie

Votsi Niki

Loizou Vasiliki